Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACA Computerservice Akkrum v3

Gevestigd te: Aldeboarn

Adres: Doelhôf 4, 8495 KD

KVK nummer: 01148964

ACA Computerservice Akkrum hierna te noemen ACA


 1. Een opdracht is een overeenkomst tussen ACA Computerservice Akkrum en opdrachtgever voor de levering of diensten en reparaties. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen zijn.
 2. Een offerte is vrijblijvend van beide zijden.
 3. Eventuele aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze voorwaarden wel van toepassing zijn.
 4. Reparaties van door derden geleverde apparatuur worden door ACA Computerservice Akkrum niet gegarandeerd. De garantie beperken zich tot de werkzaamheden van de opdracht. ACA is nooit voor meer aansprakelijk worden gesteld dan het factuurbedrag.
 5. Garantie aan door ACA Computerservice Akkrum geleverde apparatuur beperken zich tot de fabrieksgarantie.
 6. ACA Computerservice Akkrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van schades.
 7. ACA zet zich in voor volledig data behoud en maakt zo mogelijk back-ups maar is niet verantwoordelijk voor dataverlies.
 8. De genoemde leveringsdatum zijn bij benadering. Bij eventuele vertraging van de afleveringstermijn blijft de opdracht behouden.
 9. Bij reparatieopdrachten worden tenminste de onderzoekskosten en eventuele reiskosten in rekening gebracht indien de opdrachtgever besluit het werk niet uit te laten voeren. Indien de opdrachtgever bij ACA een gelijksoortig nieuw apparaat aanschaft binnen een periode van 14 dagen komen de onderzoekskosten te vervallen.
 10. ACA is niet aansprakelijk voor de gevolgen of schade die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van illegale software door de opdrachtgever.
 11. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde artikelen of onderdelen moeten ten alle tijden worden afgenomen.
 12. Indien een besteld product om welke reden dan ook niet tijdig leverbaar is, heeft ACA het recht om in overleg met de opdrachtgever een vervangend gelijkwaardig product te leveren.
 13. Indien de werkzaamheden niet voldoen na het oordeel van de opdrachtgever is de opdrachtgever gerechtigd binnen een periode van 5 dagen te reclameren. Met opgave van het probleem.
 14. De opdrachtgever ontvangt voor de geleverde werkzaamheden en producten een factuur die moet worden voldaan door contante betaling of door betaling op de bankrekening van ACA.
 15. Bij annulering van de opdracht worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.
 16. ACA heeft ten alle tijden het recht tarieven te wijzigen. Tenzij anders overeengekomen
 17. Indien de goederen of diensten niet zijn betaald is ACA gerechtigd de bedoelde goederen terug te halen en op te slaan tot deze volledig zijn voldaan. De kosten zijn in dit geval volledig van de opdrachtgever.
 18. De spoeddiensten worden als eerste in behandeling genomen maar er kunnen geen tijdsindicaties worden gegeven.
 19. Bij de APK wordt de pc op meerdere punten gecontroleerd. Mochten er problemen worden geconstateerd zal de klant eerst op de hoogte worden gebracht van de geconstateerde problemen en de geschatte bijbehorende kosten. De klant dient hiervoor een akkoord te geven alvorens tot herstel wordt overgegaan.
 20. Op alle opdrachten en leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.Heb je vragen!
HEB JE ONDERSTEUNING OF REPARATIE VAN JE APPARAAT NODIG?